Šperos.lt > Literatūra > Lietuvių literatūra > Lietuvių literatūros konspektai
Lietuvių literatūros konspektai

(39 darbai)

1880-1918 metų laikotarpio literatūros apžvalgaXIX amžiaus pabaiga. – XX amžiaus pradžia. Pirmieji laikraščiai. Naujoji beletristika ir poezija. P. Vileišis. "Aušra". "Varpas". "Tėvynės Sargas". Lazdynų Pelėda. Šatrijos Ragana. Jonas Biliūnas. Antanas Vienuolis. Bronius Laucevičius. Julius Janonis. Vaižgantas. Vydūnas. Skaityti daugiau
B. Sruogos kūrybaBalio Sruogos biografija. Eilėraščių rinkinys "Saulė ir smiltys" ir "Dievų takais". Dramos "Milžino paunksmė" ir "Kazimieras Sapiega". Atsiminimų knyga "Dievų miškas". Skaityti daugiau
Egzodo literatūraLietuvių Egzodo literatūra. Svarbiausios egzodo poetų kartos. Nepriklausomos Lietuvos "Augintiniai". Žemininkai. Bežemiai. Skaityti daugiau
Egzodo literatūra (2)Egzodo literatūra. Derliaus metai (1950-1970). Vyresnieji. Žemininkai. Egzodo augintiniai. Literatūrinio gyvenimo kontekstas. Skaityti daugiau
Interpretacijų įžangosKristijonas Donelaitis. Maironis. Jonas Biliūnas. Vincas Krėvė. Vincas Mykolaitis – Putinas. Jurgis Savickis. Salomėja Nėris. Henrikas Radauskas. Antanas Vaičiulaitis. Antanas Škėma. Nijolė Miliauskaitė. Juozas Aputis. Romualdas Granauskas. Vanda Juknaitė. Saulius Šaltenis. Bitė Vilimaitė. Judita Vaičiūnaitė. Skaityti daugiau
Interpretacijų įžangos (2)Kristijonas Donelaitis. Maironis. Maironis. Šatrijos Ragana. Vaižgantas. Jonas Biliūnas. Vincas Krėvė. Vincas Mykolaitis – Putinas ("Altorių šešėly"). Vincas Mykolaitis – Putinas ("Tarp dviejų aušrų"). Jurgis Savickis. Salomėja Nėris ("Prie didelio kelio"). Henrikas Radauskas estetizmo atstovas. Antanas Vaičiulaitis. Balys Sruoga. Antanas Škėma. Justinas Marčinkevičius. Juozas Aputis. Romualdas Granauskas. Vanda Juknaitė. Bitė Vilimaitė. Sigitas Geda. Marcelijus Martinaitis. Nijolė Miliauskaitė. Judita Vaičiūnaitė. Skaityti daugiau
Jonas Biliūnas (9)Jono Biliūno gyvenimas. Anykščiuose. Liepojoje ir Dorpate. Leipcige ir Ciuriche. Lietuvoje ir Zakopanėje. Kūryba. Novelistikos bruožai. Pasakotojas, veikėjai. Srovės kontekstas. Epochos kontekstas. Biografinis kontekstas. Kultūrinis kontekstas. Filosofinis kontekstas. Tautosakinis kontekstas. Biblinis kontekstas. Skaityti daugiau
Lietuvių literatūra (11)Senoji lietuvių literatūra XIII – XV amžiuje. Senoji lietuvių literatūra XVI – XVIII amžiuje. Tautosaka. Jonas Biliūnas. Maironis. Kristijonas Donelaitis. Vytautas Mačernis. Henrikas Radauskas. Antanas Škėma. Balys Sruoga. Salomėja Nėris. Antanas Vaičiulaitis. Judita Vaičiūnaitė. Juozas Aputis. Justinas Marcinkevičius. Romualdas Granauskas. Aidas Marčėnas. Vincas Krėvė. Jurgis Savickis. Nijolė Miliauskaitė. Juozas Grušas. Juozas Baltrušaitis. Bronius Radzevičius. Renata Šerelytė. Analizės ir interpretacijos atmintinė. Skaityti daugiau
Lietuvių literatūra (13)Kristijonas Donelaitis. Maironis. Jonas Biliūnas. Vincas Mykolaitis–Putinas. Jurgis Savickis. Salomėja Nėris. Henrikas Radauskas. Antanas Škėma. Romualdas Granauskas. Juozas Aputis. Justinas Marcinkevičius. Judita Vaičiūnaitė. Skaityti daugiau
Lietuvių literatūra (14)Lietuvių literatūros konspektas-lentelė: Kūrinio autorius ir pavadinimas. Pagrindiniai veikėjai. Trumpas turinys. Tekste keliamos problemos. Vydūnas (1868-1953). "Amžina Ugnis". Ignas Šeinius (1889-1959) "Kuprelis". Balys Sruoga (1896-1947) "Milžino paunksmė". Antanas Vaičiulaitis (1906-1992) "Valentina". Viljamas Goldingas (1911-1993) "Musių valdovas". Dalia Grinkevičiūtė (1927-1987) "Atsiminimai". Balys Sruoga (1896-1947) "Dievų miškas" Algirdas Landsbergis (1924-2004) "Dangūs tuštėja, dangūs pildosi". Eduardas Cinzas (1924-1996) "Katė ir žmonės" Romualdas Granauskas (1939) "Gyvenimas po klevu" Juozas Aputis (1936) "Erčia, kur gaivus vanduo". Bronius Radzevičius (1940-1980) "Žmogus sniege" Saulius Šaltenis (19450) "Amžinai žaliuojantis klevas". Skaityti daugiau
Lietuvių literatūra (15)Vincas Krėvė. Kūrybos bruožai. Įžanga. Jurgis Savickis. Kūrybos bruožai. Įžanga. A. Vaičiulaitis. Kūrybos bruožai. Įžanga. Romualdas Granauskas. Kūrybos bruožai. Įžanga. Henrikas Radauskas. Kūrybos bruožai. Įžanga. Antanas Škėma. Kūrybos bruožai. Justinas Marcinkevičius. Kūrybos bruožai. Juozas Aputis. Kūrybos bruožai. Įžanga. Bitė Vilimaitė. Kūrybos bruožai. Įžanga. Judita Vaičiūnaitė. Kūrybos bruožai. Salomėja Nėris. Kūrybos bruožai. Įžanga. V. Mykolaitis Putinas. Kūrybos bruožai. Įžanga. Šatrijos Ragana. Kūrybos bruožai. Įžanga. Kristijonas Donelaitis. Įžanga. Jonas Biliūnas. Įžanga. Maironis. Įžanga. Marcelijus Martinaitis. Įžanga. Vanda Juknaitė. Įžanga. Saulius Šaltenis. Įžanga. Skaityti daugiau
Lietuvių literatūra (16)Medžiaga brandos egzaminams. Maironis. Šatrijos Ragana. Jonas Biliūnas. Vincas Krėvė. Vincas Mykolaitis - Putinas. Salomėja Nėris. Henrikas Radauskas. Jurgis Savickis. Antanas Vaičiulaitis. Balys Sruoga. Antanas Škėma. Justinas Marcinkevičius. Juozas Aputis. Romualdas Granauskas. Vanda Juknaitė. Saulius Šaltenis. Marcelijus Martinaitis. Nijolė Miliauskaitė. Tomas Venclova. Judita Vaičiūnaitė. Vytautas Mačernis. Bitė Vilimaitė. Skaityti daugiau
Lietuvių literatūra (2)Baltai. Šventės. Lietuvių tautosaka. Mitologija. Kunigaikščiai. Pirmoji lietuviška knyga. K. Donelaitis. A. Baranauskas. Lietuvių tautos atgimimas. Maironis. Žemaitė. J. Biliūnas. V. Krėvė. A. Vienuolis. S. Nėris. Lietuvių išeivijos kūryba. B. Brazdžionis. V. Mykolaitis - Putinas. Ieva Simonaitytė. Karas. Tremtis. R. Granauskas. J. Marcinkevičius. J. Baltušis. Šiuolaikiniai lietuvių poetai. Skaityti daugiau
Lietuvių literatūra (4)Kristijonas Donelaitis "Metai". Antanas Baranauskas "Anykščių šilelis". Adomas Mickevičius "Vėlinės". Maironis. Vincas Krėvė "Skirgaila". Jonas Biliūnas. Vincas Mykolaitis – Putinas - lyrika, "Altorių šešėly". Jurgis Savickis. Salomėja Nėris. Henrikas Radauskas. Antanas Škėma "Baltoji drobulė". Justinas Marcinkevičius "Mažvydas". Juozas Aputis. Romualdas Granauskas. Judita Vaičiūnaitė. Saulius Šaltenis. Bitė Vilimaitė. Vanda Juknaitė. Marcelijus Martinaitis. Sigitas Geda. Nijolė Miliauskaitė. Tomas Venclova. Skaityti daugiau
Lietuvių literatūros istorijaMaironio eilėraščių rinkinys "Pavasario balsai": eilėraščių modeliai (oratorinis, dainiškasis, lyrinės meditacijos, lyrinio pasakojimo). Oratorinio eilėraščio principai. Dainiškojo eilėraščio principai. Lyrinės meditacijos poetiniai principai. Dainiškojo eilėraščio principai. Lyrinės meditacijos poetiniai principai. Lyrinio pasakojimo poetiniai principai. "Keturių vėjų" sąjūdžio charakteristika. P. Tarulio kūrinio "Nuovakarių skiauterys" analizė. K. Binkio rinkinio "100 pavasarių" ypatybės. P. Morkūno poezijos ypatybės, jo eilėraščio "šaipėrantas" analizė. Ikikarinės B. Brazdžionio poezijos ypatybės. Ikikarinė Salomėjos Nėries poezija: dainiškojo ir meditacinio tipo jos eilėraščiai. Eschatologija jos poezijoje. Dainiškojo tipo eilėraščiai. Meditacinio tipo eilėraščiai. Eschatologija jos poezijoje. Henriko Radausko poezijos ("Fontanas") pagrindiniai ypatumai. Žemaitės proza: jos srovinė priklausomybė (realizmas, didaktinė literatūra, etnografinė literatūra, natūralizmas, sentimentalizmas, primityvizmas); Žemaitės prozos poetika ir stilistika. Žemaitės prozos poetika ir stilistika. Jono Biliūno prozos semantikos ir stilistikos ypatybės. Semantikos ypatybės. Stilistikos ypatybės. Įvairių literatūrologinių A.Vienuolio "Paskenduolės" interpretacijų (socialinės – etinės – psichologinės; pasaulio dualumo problemą aktualizuojančios; folklorinės – mitologinės) analizė. Socialinės–etinės–psichologinės interpretacijos. Pasaulio dualumo problema. Folklorinė – mitologinė analizė. Vyriška – moteriška pozicijų linija. Vinco Krėvės apsakymų rinkinio "Šiaudinėj pastogėj" semantika ir stilistika. "Šiaudinėj pastogėj" semantika. Stilistika. Skaityti daugiau
Lietuvių literatūros procesasLietuviškoji raštija (Martynas Mažvydas, Jonas Bretkūnas, Mikalojus Daukša, Konstantinas Sirvydas, Danielius Kleinas). Kitakalbė literatūra (Jonas Vislicietis, Mikalojus Husovianas, Mykolas Lietuvis, Jonas Radvanas, Motiejus Kazimieras Sarbievijus). XIX a, I pusė (Liudvikas Rėza, Antanas Klementas, Dionizas Poška, Silvestras Valiūnas, Simonas Stanevičius, Simonas Daukantas, Antanas Strazdas). Skaityti daugiau
Lietuvių literatūros terminai, sąvokos ir žanraiLietuvių literatūros terminų, sąvokų ir žanrų žodynas: Epika (apsakymas, apysaka, dienoraštis, epas, epopėja, impresija, legenda, miniatiūra, novelė, padavimas, parodija, pasakėčia, poema, romanas, vaizdelis, alegorija, charakteris, herojus, humoras, komizmas, kompozicija, magiškasis realizmas, peizažas, personažas, sapnas, satyra, stilius, veikėjas); Poezija (lyrika, lyrizmas, atmintis, baladė, eilėraštis, elegija, epigrama, epitafija, idilė, liaudies dainos, odė, pastoralė, panegirika, poringė, rauda, romansas, sonetas, trioletas, aliteracija, asonansas, deminutyvas, eilėdara, etiudas, hiperbolė, personifikacija, metafora, metras, epitetas, palyginimas, paralelizmas, parodija, ritmas, stilizacija); Drama (absurdo teatras, draminė pasaka, farsas, tragedija, tragikomedija, dialogas, draminis veiksmas, eufuizmas, intonacija, katarsis, kolizija, konfliktas, monologas, remarka, tragiškoji kaltė, tragiškoji klaida). Skaityti daugiau
Lietuvių rašytojaiLietuvių autorių santrumpa, skirta pasiruošti interpretacijos rašymui (pagal 2008 metų programą). Konspektas lentelė. Rašytojas, poetas. Laikotarpis, kryptis. Kūrinys, jo žanras ir žanrinė forma. Temos, problemos. Vertybės. Teksto komponavimo ir stiliaus ypatumai. Maironis (Jonas Mačiulis). Jonas Biliūnas. Šatrijos Ragana. Vincas Mykolaitis-Putinas. Jurgis Savickis. Salomėja Nėris. Henrikas Radauskas. Antanas Vaičiulaitis. Balys Sruoga. Antanas Škėma. Juozas Aputis. Romualdas Granauskas. Vanda Juknaitė. Saulius Šaltenis. Bitė Vilimaitė. Sigitas Geda. Marcelijus Martinaitis. Nijolė Miliauskaitė. Tomas Venclova. Skaityti daugiau
Lietuvių rašytojai (3)Apie Lietuvių autorius trumpai. Lentelė: rašytojas, gyvenamasis laikotarpis, srovė, vieta lietuvių literatūros kontekste, kūrybos bruožai, svarbiausi kūriniai. Rašytojai: K. Donelaitis. J. Biliūnas. Š. Ragana. Vaižgantas. Maironis. V. Krėvė. B. Sruoga. V. Mykolaitis - Putinas. J. Savickis. S. Nėris. A. Vaičiulaitis. H. Radauskas. V. Mačernis. A. Škėma. J. Marcinkevičius. J. Vaičiūnaitė. T. Venclova. M. Martinaitis. S. Geda. J. Aputis. R. Granauskas. B. Vilimaitė. V. Juknaitė. A. Marčėnas. Skaityti daugiau
Lietuvių vaikų lektūra 1918 – 1940Pasaka ir jos skaitymas. Periodika ir jos skaitymas. Grožinės ir kitos literatūros skaitymas. Skaityti daugiau