Šperos.lt > Literatūra > Lietuvių literatūra > Lietuvių literatūros šperos
Lietuvių literatūros šperos

(6 darbai)

Baltų filologijaLatvių kalbos fonetikos ypatybės. Latvių kalbos senieji raštai ir žodynai. Žiemgaliai. Istorinės žinios. Plotas. Vardo kilmė. Kalbos ypatybės. Jonas Jablonskis. Jo nuopelnai bendrinei lietuvių kalbai. Latgalių ir Latgalos vardas istoriniuose šaltiniuose. Latgalių plotas. Vardo etimologija. Prūsų kalbos rašto paminklai. Kristianas Stangas ir jo baltistiniai darbai. Kuršiai. Istorinės žinios. Vardo kilmė. Kalbos ypatybės. Kuršių likimas. Baltų vardas. Jo atsiradimas ir reikšmės. Baltijos vardas, jo istorija, reikšmės ir etimologija. Kitų kalbų įtaka latvių kalbai. Prūsų kalbos fonetikos ypatybės. Pranas Skardžius ir jo darbai. Sėliai. Istorinės žinios. Plotas. Kalbos ypatybės. Sėlių likimas. Baltų kalbos santykiai su finų kalbomis. Baltistika užsienyje. Latvių kalbos leksikos svetimybės (germanizmai, slavizmai, finizmai). Lietuvių ir Lietuvos vardas istoriniuose šaltiniuose. Vardo etimologijos. Janis Endzelynas ir jo darbai. Aisčiai. Baltų ir germanų kalbų santykiai. Latvių kalbos tarmės. Prūsų kalbos morfologijos ir sintaksės ypatybės. Kazimieras Būga ir jo mokslo darbai. Priešistorinės baltų gyvenamosios vietos. Jų nustatymo būdai. Senieji lietuvių rašto paminklai. Istorinės žinios apie jotvingius. Etninė jų priklausomybė. Kalbos ypatybės. Prūsų kalbos leksikos ypatybės. Žymesnieji lietuvių kalbos tautosakos rinkiniai. Latvių kalbos morfologijos ir sintaksės ypatybės. Prūsų kovos su kryžiuočiais. Prūsų likimas. Baltistika Lietuvoje. Lietuvių kalbos tarmės. Baltiškieji hidronimai kitų tautų gyvenamosiose vietose. Kitų kalbų įtaka prūsų kalbai. Svarbiausieji lietuvių kalbos žodynai. Prūsų gentys ir jų vardų kilmė. Baltų kalbų įtaka finų kalboms. Ernstas Frenkelis ir jo baltistiniai darbai. Baltų kaimynai dabar ir priešistoriniais laikais. Baltų ir slavų kalbų santykiai. Latvių dialektologijos tyrinėjimai. Prūsų tarmės. Svarbiausios lietuvių kalbos gramatikos. Lietuvių kalbos fonetikos ir morfologijos ypatybės. Žiemgaliai. Istoriniai šaltiniai. Plotas. Vardo kilmė. Žiemgalių likimas. Latvių kalbos santykis su kitomis baltų kalbomis. Prūsų vardas istoriniuose šaltiniuose ir kalbos paminkluose. Vardo etimologija. Lietuvių kalbos leksikos svetimybės (slavizmai, germanizmai). Prūsų kalbos tyrinėjimai. Skaityti daugiau
Lietuvių literatūraKristijonas Donelaitis. Jonas Biliūnas. Balys Sruoga. Šatrijos Ragana. Juozas Tumas -Vaižgantas. Vincas Krėvė - Mickevičius. Vincas Mykolaitis-Putinas. Jurgis Savickis. Salomėja Nėris. Henrikas Radauskas. Vytautas Mačernis. Antanas Škėma. Romualdas Granauskas. Aidas Marčėnas. Skaityti daugiau
Lietuvių literatūra (12)Kazio Bradūno poezijos ypatybės. Alfonso Nykos-Niliūno lyrikos ypatybės. Henriko Nagio poezija. Bežemių kartos pasaulėjauta (Algimantas Mackus, Liūnė Sutema). Antano Škėmos kūrybos modernumas. Lietuviškasis simbolizmo variantas. Ryšiai su rusų ir prancūzų simbolizmu. Vinco Mykolaičio-Putino poezija. Jurgis Baltrušaitis lietuvių poezijos kontekste. Neoromantikų karta (leidinys, programinės nuostatos, atstovai). Antano Miškinio poezija. Kazio Binkio poezija (eilėraščiai, 100 pavasarių). Petro Tarulio, Jurgio Savickio prozos novatoriškumas (naujovės). Antanas Vaičiulaitis – psichologinės novelės kūrėjas. Dramos raidos ypatybės. Balio Sruogos istorinių dramų ypatumai. Psichologinis romanas (Vincas Mykolaitis-Putinas, Antanas Vaičiulaitis). Kazys Binkis – dramaturgas. Folklorinis ir socialinis-buitinis romanai (Kazys Boruta, Petras Cvirka, Liudas Dovydėnas). Petras Cvirka – novelistas. Kosto Ostrausko dramaturgijos problematika. Mariaus Katiliškio romanai ir jų specifika. Rašytojų emigracija. Rašytojų kartos. Poetinės transformacijos principas Henriko Radausko poezijoje. Jonas Aistis – neoromantikas. Balio Sruogos poezija. Tautinės kultūros problema Vaižganto "Pragiedruliuose". "Pragiedruliai" – žanro problema, pagrindinės problemos. Individo ir visuomenės santykiai Vinco Krėvės kūriniuose istorijos temomis. "Dangaus ir žemės sūnūs" – genezė (kilmė), žanro problema. Dievoieškos problema "Dangaus ir žemės sūnuose". Neoromantizmas. Literatūrinis gyvenimas Lietuvoje II pasaulinio karo metais. Prozos raidos tendencijos: novelė. Antologija "Žemė" ir jos svarbiausios idėjos. Skaityti daugiau
Lietuvių literatūra (3)Kristijonas Donelaitis (Socialinis aspektas. Tautosakinis aspektas. Epocha. Religinis aspektas. Barokas. Švietimo epocha. Pasakotojas. Būrai. Kūrybos bruožai.). Maironis (Istorinis, religinis, tautosakinis, filosofinis, kultūrinis, socialinis, epochos aspektai. Lyrinis žmogus. Kūrybos bruožai). Jonas Biliūnas (Epochos, kultūros, filosofinis, tautosakinis aspektai. Pasakotojas, veikėjai. Kūrybos bruožai.). Vincas Mykolaitis – Putinas (Filosofinis aspektas, srovės. Kūrybos bruožai. Lyrinis "aš". Jurgis Savickis. Salomėja Nėris (Biografinis ir filosofinis aspektai. Srovės. Kūrybos bruožai. Lyrinis žmogus.). Henrikas Radauskas (Lyrinis subjektas. Forma. Vaizdų žaismas), Antanas Škėma (Kūrybos bruožai. Pasakotojas, veikėjai.). Romualdas Granauskas (Kūrybos bruožai. Pasakotojas, veikėjai.). Juozas Aputis (Kūrybos bruožai. Pasakotojas, veikėjai.). Justinas Marcinkevičius (Kūrybos bruožai. Pasakotojas, veikėjai. Mindaugas. Mažvydas. Katedra). Judita Vaičiūnaitė (Kūrybos bruožai. Pasakotojas, veikėjai.) Skaityti daugiau
Lietuvių rašytojai (2)Lietuvių autorių santrumpa, skirta pasiruošti interpretacijos rašymui. Aprašymai kiekvieno autoriaus. Justinas Marcinkevičius Pabaiga. Bitė Vilimaitė. Pabaiga. Vincas Krėvė (Mickevičius). Pabaiga. Jurgis Savickis. Pabaiga. M. Martinaitis. Pabaiga. Antanas Škėma. Pabaiga. Aidas Marčėnas. Henrikas Radauskas. Pabaiga. Pabaiga. Jonas Mačiulis-Maironis. Pabaiga. Juozas Tumas-Vaižgantas. V. Juknaitė. Pabaiga. Marija Pečkauskaitė. Pabaiga. Salomėja Nėris. Pabaiga. Balys Sruoga. Pabaiga. Jonas Biliūnas. Pabaiga. J. Vaičiūnaitė. Pabaiga. Vincas Mykolaitis Putinas. Pabaiga. Antanas Vaičiulaitis. Pabaiga. Saulius Šaltenis. Pabaiga. Romualdas Granauskas. Pabaiga. Juozas Aputis. Pabaiga. Skaityti daugiau
Šiuolaikinė lietuvių literatūraAntanas Kalanavičius. Birūtė Pūkelevičiūtė. Sigitas Geda. Leonardas Gutauskas. Onė Baliukonytė. Gražina Cieškaitė. Gintaras Patackas. Antanas A. Jonynas. Juozas Erlickas. Ričardas Gavelis. Jurgis Kunčinas. Donaldas Kajokas. Nijolė Miliauskaitė. Kornelijus Platelis. Antanas Ramonas. Vanda Juknaitė. Jolita Skablauskaitė. Jurga Ivanauskaitė. Vaidotas Daunys. Aidas Marčėnas. Sigitas Parulskis. Gintaras Grajauskas. Eugenijus Ališanka. Marius Ivaškevičius. Renata Šerelytė. Skaityti daugiau