Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Literatūra>Lietuvių literatūra

Lietuvių literatūra (1931 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvių literatūra (3)

  Kristijonas Donelaitis (Socialinis aspektas. Tautosakinis aspektas. Epocha. Religinis aspektas. Barokas. Švietimo epocha. Pasakotojas. Būrai. Kūrybos bruožai.). Maironis (Istorinis, religinis, tautosakinis, filosofinis, kultūrinis, socialinis, epochos aspektai. Lyrinis žmogus. Kūrybos bruožai). Jonas Biliūnas (Epochos, kultūros, filosofinis, tautosakinis aspektai. Pasakotojas, veikėjai. Kūrybos bruožai.). Vincas Mykolaitis – Putinas (Filosofinis aspektas, srovės. Kūrybos bruožai. Lyrinis "aš". Jurgis Savickis. Salomėja Nėris (Biografinis ir filosofinis aspektai. Srovės. Kūrybos bruožai. Lyrinis žmogus.). Henrikas Radauskas (Lyrinis subjektas. Forma. Vaizdų žaismas), Antanas Škėma (Kūrybos bruožai. Pasakotojas, veikėjai.). Romualdas Granauskas (Kūrybos bruožai. Pasakotojas, veikėjai.). Juozas Aputis (Kūrybos bruožai. Pasakotojas, veikėjai.). Justinas Marcinkevičius (Kūrybos bruožai. Pasakotojas, veikėjai. Mindaugas. Mažvydas. Katedra). Judita Vaičiūnaitė (Kūrybos bruožai. Pasakotojas, veikėjai.)
  Lietuvių literatūra, špera(8 puslapiai)
  2005-11-18
 • Lietuvių literatūra (4)

  Kristijonas Donelaitis "Metai". Antanas Baranauskas "Anykščių šilelis". Adomas Mickevičius "Vėlinės". Maironis. Vincas Krėvė "Skirgaila". Jonas Biliūnas. Vincas Mykolaitis – Putinas - lyrika, "Altorių šešėly". Jurgis Savickis. Salomėja Nėris. Henrikas Radauskas. Antanas Škėma "Baltoji drobulė". Justinas Marcinkevičius "Mažvydas". Juozas Aputis. Romualdas Granauskas. Judita Vaičiūnaitė. Saulius Šaltenis. Bitė Vilimaitė. Vanda Juknaitė. Marcelijus Martinaitis. Sigitas Geda. Nijolė Miliauskaitė. Tomas Venclova.
  Lietuvių literatūra, konspektas(9 puslapiai)
  2006-01-09
 • Lietuvių literatūra (5)

  Žmogaus dvasinis grožis J.Biliūno kūryboje (ištrauka ir analizė). V. Krėvė "Perkūnas, Vaiva ir Straublys". Ko šiandien nebėra? J. Aputis "Horizonte bėga šernai" (ištrauka ir analizė). J. Baltrušaitis "Būties psalmė". Žmogus novelėje "Polaidis". A. Škėma "Žilvinėėli". Lietuvių partizanų dainos. Liaudies menininko paveikslas P. Cvirkos romane "Meisteris ir sūnūs". Lietuva išeivijos poezijoje. K. Binkis "Atžalynas". J. Grušas "Herkus Mantas". J. Aputis "Erčia kur gaivus vanduo". Moteris Žemaitės apsakyme "Marti". V. Krėvė "Skerdžius". Pagrindinio veikėjo charakteristika. Lietuvių liaudies pasakos, jų analizė. Gamta ir žmogus K. Donelaičio "Metuose". Miškas ir lietuvis A. Baranausko "Anykščių šilelyje". Tėvynės praeitis ir dabartis Maironio lyrikoje. A. Vienuolis "Paskenduolė". Kūrinio analizė. V. Krėvė "Skirgaila". Kūrinio analizė. B. Sruoga "Dievų miškas" – žmogus prievartos pasaulyje. V. Mykolaitis – Putinas "Altorių šešėly". Kūrinio analizė. I. Simonaitytės romano "Vilius karalius" problematika ir veikėjų charakteriai. B. Radzevičius "Priešaušrio vieškeliai". Kūrinio analizė. R. Granausko "Gyvenimas po klevu". Kūrinio analizė. J. Grušas "Meilė, džiazas ir velnias". Kūrinio analizė. Maironis "Seniai aš laukiu išsiilgęs…". M. Martinaitis "Kukutis važiuoja pilnu troleibusu". M.Martinaitis "Ašara". S. Geda. Iš ciklo "6 Meilės ir nevilties eilėraščiai". S. Geda "Strazdas". Dalies "Šungalviai" analizė. S. Geda "Strazdas". Dalies "Tardymas" analizė. A. Marčėnas "Pavasario vėjas". Kūrinio analizė. Meilės tema žemininkų kūryboje. M. Martinaitis "Ruduo inscenizuoja tuštumą…" interpretacija. S. Nėris "Krinta žvaigždės". Analizė. P. Cvirka "Žemė maitintoja" – socialinis romanas. Algirdas Pocius "Žilasis brolis". Interpretacija.
  Lietuvių literatūra, analizė(33 puslapiai)
  2006-01-11
 • Lietuvių literatūra (6)

  Kristijono Donelaičio poemos "Metai" ištraukos analizė. Maironio eilėraščio "Išnyksiu kaip dūmas" analizė. Šatrijos Raganos apsakymo "Irkos tragedija" analizė. Vinco Mykolaičio–Putino eilėraščio "Tarp dviejų aušrų" analizė. Vinco Krėvės apsakymo "Raganius" analizė. Vinco Krėvės dramos "Skirgaila" analizė. Vinco Mykolaičio–Putino romano "Altorių šešėly" analizė. R. Granausko novelės "Duonos valgytojai" ištraukos analizė. R.Granausko apysakos "Gyvenimas po klevu" analizė. Jono Aisčio eilėraščio analizė. Jurgio Savickio novelės "Vagis" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(8 puslapiai)
  2006-02-28
 • Lietuvių literatūra (7)

  Naujoji novelistika. Vieno prozininko kūrybos aptarimas, T.A. Rudokas. J.Apučio novelistika. 1 arba kelių novelių analizė pasirinktu aspektu. Br. Radzevičiaus "Priešaušrio vieškelių" (1d.) analizė pasirinktu aspektu. B. Radzevičius. A. Škėmos romanas pasirinktu aspektu. Naujausioji poezija. Vieno poeto kūrybos aptarimas. M. Katiliškio vieno kūrinio analizė pasirinktu aspektu. M. Katiliškis. J. Grušo "Meilė, džiazas ir velnias". Kūrinio analizė pasirinktu aspektu. R. Granausko apysakos "Gyvenimas po klevu" analizė pasirinktu aspektu. V. Mačernio poezija. Pasirinktų eilėraščių analizė. H.Radausko poezija. Pasirinktų eil. analizė. H. Nagio, A. Nykos – Niliūno, A. Mackaus, L. Sutemos poezija vieno autoriaus pasirinktų eil. analizė. J. Baltušio "Sakmė apie Juzą" analizė pasirinktu aspektu.
  Lietuvių literatūra, analizė(8 puslapiai)
  2006-03-14
 • Lietuvių literatūra (8)

  A.Škėmos novelės "Žilvinėli" analizė. Nyka-Niliūno eilėraščio "Eldorado" analizė. Juozo Grušo dramos "Herkus Mantas" analizė. Janinos Degutytės eilėraščio "Antigonė" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(3 puslapiai)
  2006-04-05
 • Lietuvių literatūra (9)

  Klausimai apie lietuvių literatūros autorių kūrybą. Sigitas Geda. Kas yra poeto kūrybinis aktas, jo tikslas ir paskirtis (remiantis eilėraščiu "Ars poetica")? Įrodykite S.Gedos poezijos modernumą. Kaip S.Gedos poezijoje reiškiasi lyrizmas? S.Gedos eilėraščių erdvė, laikas ir kūrybiniai ypatumai. Apibūdinkite S.Gedos eilėraščių kalbą. Kas jam yra kalba apskritai? Judita Vaičiūnaitė. Koks miesto vaizdas kuriamas J.Vaičiūnaitės poezijoje? Miesto erdvės ir gamtos santykis eilėraščiuose. Apibūdinkite istorijos sampratą J.Vaičiūnaitės kūryboje. Kokios yra didžiausios J.Vaičiūnaitės poezijos vertybės? Kaip eilėraščiuose suvokiama kasdienybė? Iš kokių detalių kuriami kasdienybės vaizdai? Kas yra būdinga J.Vaičiūnaitės eilėraščių formai ir kalbėjimo būdui? Nijolė Miliauskaitė. Kuo N.Miliauskaitė išsiskiria iš kitų lietuvių poetų? Išvardykite pagrindines jos kūrybos temas. Kuo Miliauskaitės poezija primena prozą? Kuo ji minimalistinė? Apibūdinkite Miliauskaitės eilėraščių lyrinį subjektą. Marcelijus Martinaitis. Apibūdinkite M.Martinaičio poezijos pasaulį ir vertybes. Koks yra Martinaičio poezijos lyrinis subjektas? Pristatykite rinkinį "Kukučio baladės" (temos, veikėjai, vertybės, forma ir t.t.). Kas yra būdinga Martinaičio stiliui ir eilėraščių formai? Tomas Venclova. Aptarkite istorijos sampratą T. Venclovos kūryboje. Išvardykite pagrindines T. Venclovos kūrybos temas, apibūdinkite eilėraščių kalbą ir stilių.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(13 puslapių)
  2006-05-02
 • Lietuvių literatūra II pasaulinio karo ir pokario metais

  PowerPoint pristatymas. II pasaulinio karo metų literatūra. Lietuvių literatūra 1950-1952 metais. Literatūra – socializmo kūrėja. Poezija partizanų bunkeriuose. Poezija Sibiro tremtyje. Išeivio patirtis. Bernardas Brazdžionis.
  Lietuvių literatūra, pristatymas(11 skaidrių)
  2010-01-18
 • Lietuvių literatūros autoriai

  Kartojimo lentelė: Rašytojas; Gyvenimo faktai; Meninis stilius, srovė; Žanrai; Kūriniai; Meninio pasaulio ypatumai; Meninės kalbos ypatumai.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-06-29
 • Lietuvių literatūros istorija

  Maironio eilėraščių rinkinys "Pavasario balsai": eilėraščių modeliai (oratorinis, dainiškasis, lyrinės meditacijos, lyrinio pasakojimo). Oratorinio eilėraščio principai. Dainiškojo eilėraščio principai. Lyrinės meditacijos poetiniai principai. Dainiškojo eilėraščio principai. Lyrinės meditacijos poetiniai principai. Lyrinio pasakojimo poetiniai principai. "Keturių vėjų" sąjūdžio charakteristika. P. Tarulio kūrinio "Nuovakarių skiauterys" analizė. K. Binkio rinkinio "100 pavasarių" ypatybės. P. Morkūno poezijos ypatybės, jo eilėraščio "šaipėrantas" analizė. Ikikarinės B. Brazdžionio poezijos ypatybės. Ikikarinė Salomėjos Nėries poezija: dainiškojo ir meditacinio tipo jos eilėraščiai. Eschatologija jos poezijoje. Dainiškojo tipo eilėraščiai. Meditacinio tipo eilėraščiai. Eschatologija jos poezijoje. Henriko Radausko poezijos ("Fontanas") pagrindiniai ypatumai. Žemaitės proza: jos srovinė priklausomybė (realizmas, didaktinė literatūra, etnografinė literatūra, natūralizmas, sentimentalizmas, primityvizmas); Žemaitės prozos poetika ir stilistika. Žemaitės prozos poetika ir stilistika. Jono Biliūno prozos semantikos ir stilistikos ypatybės. Semantikos ypatybės. Stilistikos ypatybės. Įvairių literatūrologinių A.Vienuolio "Paskenduolės" interpretacijų (socialinės – etinės – psichologinės; pasaulio dualumo problemą aktualizuojančios; folklorinės – mitologinės) analizė. Socialinės–etinės–psichologinės interpretacijos. Pasaulio dualumo problema. Folklorinė – mitologinė analizė. Vyriška – moteriška pozicijų linija. Vinco Krėvės apsakymų rinkinio "Šiaudinėj pastogėj" semantika ir stilistika. "Šiaudinėj pastogėj" semantika. Stilistika.
  Lietuvių literatūra, konspektas(11 puslapių)
  2008-01-19
 • Lietuvių literatūros istorijos mitai: Alfonso Nykos-Niliūno versija

  Įvadas. Nesupratimo šešėlis: Maironis. Laisvojo kalinio situacija: Vincas Mykolaitis-Putinas. Didžioji lietuvių literatūros reforma: Jurgis Savickis.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-10-12
 • Lietuvių literatūros procesas

  Lietuviškoji raštija (Martynas Mažvydas, Jonas Bretkūnas, Mikalojus Daukša, Konstantinas Sirvydas, Danielius Kleinas). Kitakalbė literatūra (Jonas Vislicietis, Mikalojus Husovianas, Mykolas Lietuvis, Jonas Radvanas, Motiejus Kazimieras Sarbievijus). XIX a, I pusė (Liudvikas Rėza, Antanas Klementas, Dionizas Poška, Silvestras Valiūnas, Simonas Stanevičius, Simonas Daukantas, Antanas Strazdas).
  Lietuvių literatūra, konspektas(14 puslapių)
  2007-05-09
 • Lietuvių literatūros raidos 1880-1918 metų apžvalga

  Darbas, aptariantis XIX amžiaus pabaigos - XX amžiaus pradžios literatūros procesą. Lietuvių literatūra 1880-1904 metais. Lietuvių literatūra 1904-1918 metais.
  Lietuvių literatūra, referatas(13 puslapių)
  2008-01-24
 • Lietuvių literatūros terminai, sąvokos ir žanrai

  Lietuvių literatūros terminų, sąvokų ir žanrų žodynas: Epika (apsakymas, apysaka, dienoraštis, epas, epopėja, impresija, legenda, miniatiūra, novelė, padavimas, parodija, pasakėčia, poema, romanas, vaizdelis, alegorija, charakteris, herojus, humoras, komizmas, kompozicija, magiškasis realizmas, peizažas, personažas, sapnas, satyra, stilius, veikėjas); Poezija (lyrika, lyrizmas, atmintis, baladė, eilėraštis, elegija, epigrama, epitafija, idilė, liaudies dainos, odė, pastoralė, panegirika, poringė, rauda, romansas, sonetas, trioletas, aliteracija, asonansas, deminutyvas, eilėdara, etiudas, hiperbolė, personifikacija, metafora, metras, epitetas, palyginimas, paralelizmas, parodija, ritmas, stilizacija); Drama (absurdo teatras, draminė pasaka, farsas, tragedija, tragikomedija, dialogas, draminis veiksmas, eufuizmas, intonacija, katarsis, kolizija, konfliktas, monologas, remarka, tragiškoji kaltė, tragiškoji klaida).
  Lietuvių literatūra, konspektas(13 puslapių)
  2005-05-17
 • Lietuvių literatūros vertinimas A. Nykos-Niliūno kritikoje

  Įvadas. Maironis. Vaižgantas. Vincas Krėvė. Mykolas Vaitkus. Ignas Šeinius – Jurkūnas. Jurgis Savickis. Faustas Kirša. Vincas Mykolaitis-Putinas. Jonas Aistis. Antanas Miškinis. Pulgis Andriušis. Henrikas Radauskas. Juozas Kėkštas. Vytautas Mačernis. Julius Kaupas. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(18 puslapių)
  2007-03-29
 • Lietuvių rašytojai

  Lietuvių autorių santrumpa, skirta pasiruošti interpretacijos rašymui (pagal 2008 metų programą). Konspektas lentelė. Rašytojas, poetas. Laikotarpis, kryptis. Kūrinys, jo žanras ir žanrinė forma. Temos, problemos. Vertybės. Teksto komponavimo ir stiliaus ypatumai. Maironis (Jonas Mačiulis). Jonas Biliūnas. Šatrijos Ragana. Vincas Mykolaitis-Putinas. Jurgis Savickis. Salomėja Nėris. Henrikas Radauskas. Antanas Vaičiulaitis. Balys Sruoga. Antanas Škėma. Juozas Aputis. Romualdas Granauskas. Vanda Juknaitė. Saulius Šaltenis. Bitė Vilimaitė. Sigitas Geda. Marcelijus Martinaitis. Nijolė Miliauskaitė. Tomas Venclova.
  Lietuvių literatūra, konspektas(14 puslapių)
  2008-05-21
 • Lietuvių rašytojai (2)

  Lietuvių autorių santrumpa, skirta pasiruošti interpretacijos rašymui. Aprašymai kiekvieno autoriaus. Justinas Marcinkevičius Pabaiga. Bitė Vilimaitė. Pabaiga. Vincas Krėvė (Mickevičius). Pabaiga. Jurgis Savickis. Pabaiga. M. Martinaitis. Pabaiga. Antanas Škėma. Pabaiga. Aidas Marčėnas. Henrikas Radauskas. Pabaiga. Pabaiga. Jonas Mačiulis-Maironis. Pabaiga. Juozas Tumas-Vaižgantas. V. Juknaitė. Pabaiga. Marija Pečkauskaitė. Pabaiga. Salomėja Nėris. Pabaiga. Balys Sruoga. Pabaiga. Jonas Biliūnas. Pabaiga. J. Vaičiūnaitė. Pabaiga. Vincas Mykolaitis Putinas. Pabaiga. Antanas Vaičiulaitis. Pabaiga. Saulius Šaltenis. Pabaiga. Romualdas Granauskas. Pabaiga. Juozas Aputis. Pabaiga.
  Lietuvių literatūra, špera(8 puslapiai)
  2008-09-22
 • Lietuvių rašytojai (3)

  Apie Lietuvių autorius trumpai. Lentelė: rašytojas, gyvenamasis laikotarpis, srovė, vieta lietuvių literatūros kontekste, kūrybos bruožai, svarbiausi kūriniai. Rašytojai: K. Donelaitis. J. Biliūnas. Š. Ragana. Vaižgantas. Maironis. V. Krėvė. B. Sruoga. V. Mykolaitis - Putinas. J. Savickis. S. Nėris. A. Vaičiulaitis. H. Radauskas. V. Mačernis. A. Škėma. J. Marcinkevičius. J. Vaičiūnaitė. T. Venclova. M. Martinaitis. S. Geda. J. Aputis. R. Granauskas. B. Vilimaitė. V. Juknaitė. A. Marčėnas.
  Lietuvių literatūra, konspektas(7 puslapiai)
  2010-06-09
 • Lietuvių vaikų lektūra 1918 – 1940

  Pasaka ir jos skaitymas. Periodika ir jos skaitymas. Grožinės ir kitos literatūros skaitymas.
  Lietuvių literatūra, konspektas(11 puslapių)
  2007-04-06
 • Lietuvių vaikų literatūros atsiradimas ir raida

  Lietuvių vaikų literatūros atsiradimas ir raida XVI - XIX amžiaus pradžioje. Motiejus Valančius. Gustis Kručas. Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis. Žemaitė. "Magdelė". Pranas Mašiotas. Kūryba vaikams. Prano Mašioto apsakymų bruožai. Oskaras Milašius. O. Milašiaus "Lietuviškos pasakos" (1989). Vytė Nemunėlis - vaikų poetas. Kazys Jakubėnas. Kazys Binkis. K. Binkio kūryba vaikams. Teigiamų vaikų jausmų ugdymas ir ydų išjuokimas. Išvados. P. Cvirka. Originalios pasakos. "Rainiukai". Antanas Vaičiulaitis. Salomėjos Nėries kūryba vaikams. "Senelės pasaka". Kostas Kubilinskas. Kosto Kubilinsko eilėraščiai vaikams. Kosto Kubilinsko pjesės vaikams. Leonardas Gutauskas. Jonas Avyžius. Pasakos. Apysakos. Ramutė Skučaitė. Vytautė Žilinskaitė. Violeta Palčinskaitė. Aldona Liobytė (Paškevičienė). Sigitas Geda. Anzelmas Matutis. Vytautas Petkevičius. Janinos Degutytės kūryba vaikams. Janinos Degutytės pasakos. Justinas Marcinkevičius. Martynas Vainilaitis.
  Lietuvių literatūra, konspektas(32 puslapiai)
  2008-03-17
Puslapyje rodyti po